วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ร่วมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียน
การสอน  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
3.  ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยทั้งด้านการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นสากลเต็มตามศักยภาพ
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมความเป็นไทยดำรงชีวิตตามวิถีไทย และรักวัฒนธรรมไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: