ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

“มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี”
ความหมายปรัชญาของโรงเรียน
มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในโรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เป็นการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่น  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้เต็มได้รับประสบการณ์ตรง  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: