กลยุทธ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์
1.   พัฒนาบุคลากรให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยยึด
เป้าหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ใช้กระบวนการบริหาร การนิเทศประเมินผล  และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
3.  บูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและการแสวงหาความรู้เต็มตามศักยภาพทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมี
ความสามารถในการสื่อสาร
5.   ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย  รักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
6.   ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.   ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
รักและเห็นคุณค่าของ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
2.นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง รักครอบครัว รักโรงเรียนและรักท้องถิ่นของตนเอง
3.มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: