กลยุทธ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์
1.   พัฒนาบุคลากรให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยยึด
เป้าหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ใช้กระบวนการบริหาร การนิเทศประเมินผล  และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
3.  บูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและการแสวงหาความรู้เต็มตามศักยภาพทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมี
ความสามารถในการสื่อสาร
5.   ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย  รักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
6.   ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.   ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
รักและเห็นคุณค่าของ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
2.นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง รักครอบครัว รักโรงเรียนและรักท้องถิ่นของตนเอง
3.มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

Advertisements

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ร่วมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียน
การสอน  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
3.  ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยทั้งด้านการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นสากลเต็มตามศักยภาพ
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมความเป็นไทยดำรงชีวิตตามวิถีไทย และรักวัฒนธรรมไทย

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

“มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี”
ความหมายปรัชญาของโรงเรียน
มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในโรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เป็นการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่น  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้เต็มได้รับประสบการณ์ตรง  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

Anubarnsingburi Games

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. 1-4 ธ.ค. 2552 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

สีประจำโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ดอกไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

สีประจำโรงเรียน  คือ สีฟ้า และ สีขาว

ความหมาย สีฟ้า-สีขาว หมายถึง ความกว้างไกลที่ พร้อมคุณธรรม

สัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

ดอกบัวสีชมพู  บนพยัญชนะตัว “อ”

ดอกไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

ดอกหางนกยูง

คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

เรียนดี              สามัคคี         มีวินัย                รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ความหมายคำขวัญ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรียนดี :  มีความรู้ ความสามารถเยี่ยมในด้านวิชาการ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
สามัคคี :  มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ไม่ทะเลาะหรือแตกแยกกัน
มีวินัย :  มีระเบียบวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ
รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ :  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโพธิ์ทอง  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบุคคลภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกทั่วไป


คติธรรม
ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ    (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เย็นเป็นสุข)